Phương pháp xác định chu kỳ dao động riêng của nhà nhiều tầng

Trong bài viết này chu kì dao động riêng của nhà nhiều tầng được xác định dựa trên các công thức thực nghiệm trong các tiêu chuẩn thiết kế và bằng phần mềm phân tích kết cấu Sap2000. Bài viết cũng chỉ sự phù hợp và tính chính xác của các phương pháp tính toán chu kỳ dao động của nhà nhiều tầng. Chu kì dao động phụ thuộc vào khối lượng và độ cứng của công trình.