Số hoá ngành ngân hàng kinh nghiệm quốc tế và giải pháp ứng dụng

Bài viết xin bàn về vai trò công nghệ số trong ngành Ngân hàng và kinh nghiệm Quốc tế trong hoạt động này từ đó đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam.