Sử dụng FTR liên vùng và hợp đồng dạng sai khác để hạn chế rủi ro do biến động giá LMP trong thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bài viết trình bày mô hình thị trường điện gồm thị trường song phương và thị trường trả ngay, sử dụng kết hợp CfD và FTR liên vùng. Hoạt động của mô hình thị trường được mô phỏng trên sơ đồ 9 nút IEEE, trong đó sử dụng phần mềm Powerworld để tính toán các bài toán OPF.