Tác động của chuyển đổi số và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam

Chuyển đổi số đang có nhiều tác động đến ngành ngân hàng và đặt ra vấn đề cấp thiết cần chuyển đổi để phù hợp hơn với bối cảnh hiện nay. Bằng phương pháp thu thập thông tin và dữ liệu thứ cấp sau đó phân tích và tổng hợp, bài viết này đã đưa ra tổng quan bối cảnh và các bước chuyển đổi đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam, cùng với các khuyến nghị đối với cơ quan quản lý và ngân hàng.