Tiền số của Ngân hàng Trung ương

Bài nghiên cứu này nêu ra các vấn đề cơ bản liên quan đến tiền số NHTW như: Khái niệm, đặc điểm, chức năng, vai trò, các vấn đề pháp lý khi phát hành tiền số, các hình thức của tiền số NHTW, các NHTW có nên phát hành tiền số hay không?.