Ứng dụng CFD phân tích đặc tính làm việc chân vịt

Mục tiêu chính của bài báo này là sử dụng phương pháp số(CFD) tính toán mô phỏng, xây dựng đường đặc tính của chân vịt nguyên mẫu và chân vịt có gắn thêm cánh phụ ở đỉnh hay còn gọi là chân vịt CLT(Contracted tip load propeller).