Ứng dụng công cụ Simulink trong Matlab để mô phỏng các mạch điện tử công suất

Bài viết Ứng dụng công cụ Simulink trong Matlab để mô phỏng các mạch điện tử công suất trình bày phương pháp sử dụng công cụ Simulink trong Matlab để mô phỏng một số mạch Điện tử công suất. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy, Matlab/ Simulink là một nền tảng phù hợp để mô phỏng các quá trình công nghệ nói chung và điện tử công suất nói riêng.