Về vấn đề thể hiện tập phụ thuộc hàm của khối dữ liệu trong mô hình dữ liệu dạng khối

Bài viết phát biểu và chứng minh một số tính chất của khối dữ liệu khi thể hiện tập các phụ thuộc hàm trong mô hình dữ liệu dạng khối. Điều kiện cần và đủ để hai tập phụ thuộc hàm trên lược đồ khối là tương đương, tính chất của hai tập phụ thuộc hàm tương đương trên khối dữ liệu. Tính chất của mối tương quan giữa các thể hiện trên khối cũng được phát biểu và chứng minh...