Xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ của OpenMP trên các hệ thống sử dụng bộ nhớ phân tán

Bài viết này trình bày các đề xuất để xử lý các mệnh đề về dữ liệu chia sẻ bằng cách bổ sung các câu lệnh xử lý chuyên biệt vào các khuôn dạng chuyển đổi của CAPE cho các cấu trúc song song của OpenMP.