• Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 7 – Phạm Tú San

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 7 – Phạm Tú San

  Bài giảng “Phương pháp lập trình hướng đối tượng – Tuần 7: Hàm dựng, hàm hủy - Ba vấn đề con trỏ trong kế thừa” cung cấp cho người học các kiến thức: Quan hệ giữa các đối tượng, con trỏ đối tượng, hàm ảo. liên kết tĩnh – liên kết động, đa xạ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   55 p bvu 30/09/2017 229 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 2 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 2: Đặc điểm cơ bản về lập trình hướng đối tượng trong java" bao gồm các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, lớp và đối tượng trong java, tính đóng gói, tính kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p bvu 30/09/2017 327 2

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 2 – Phạm Tú San

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Tuần 2 – Phạm Tú San

  Bài giảng “Phương pháp lập trình hướng đối tượng – Tuần 2: Lớp và đối tượng” cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình hướng thủ tục, vấn đề phát sinh, lập trình hướng đối tượng, lớp đối tượng (Class), các tính chất của class, chương trình vẽ uml,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p bvu 30/09/2017 252 1

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 1 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 1 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 1: Giới thiệu về Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử phát triển, Java Flatforms, các dạng chương trình Java, đặc điểm của Java, máy ảo Java (Java Virtual Machine); viết, dịch, thực thi chương trình HelloWorld; môi trường, công cụ - Giới thiệu một số IDE phổ biến. Mời các bận cùng tham khảo.

   64 p bvu 30/09/2017 297 2

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 5 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 5: Lập trình GUI với AWT & Swing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, đặc điểm cơ bản, ví dụ minh họa, mô hình, cơ chế xử lý event,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p bvu 30/09/2017 294 2

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 3 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 3: Luồng nhập xuất và tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu lưu trong bộ nhớ & tập tin, khái niệm về luồng, các loại luồng, thư viện luồng & tập tin trong java, xử lý tập tin và thư mục, một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p bvu 30/09/2017 300 2

 • Bài giảng Lập trình Java: Chương 4 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng Lập trình Java: Chương 4 - Huỳnh Ngọc Tín

  Bài giảng "Lập trình Java - Chương 4: Lập trình đa luồng (Multithread) trong Java" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về đơn luồng và đa luồng, tạo và quản lý luồng trong java, sử dụng Thread và Runnable, vòng đời Thread, độ ưu tiên, đồng bộ hóa, ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p bvu 30/09/2017 296 2

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 2 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 2: Xác định yêu cầu" đã giới thiệu khái niệm về Yêu cầu người dùng và yêu cầu hệ thống, miêu tả yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng, giải thích cách những yêu cầu phần mềm được tổ chức trong một tài liệu yêu cầu.

   85 p bvu 30/09/2017 245 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 1 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 1: Phần mềm và Công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần mềm, công nghệ phần mềm, quản lý dự án phần mềm, quy trình phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   142 p bvu 30/09/2017 242 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 3 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 3: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin" đã phân tích và thiết kế kiến trúc, phân tích và thiết kế hướng đối tượng, phân tích và thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   106 p bvu 30/09/2017 321 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 0 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Giới thiệu môn học giúp bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học như mục tiêu, thời gian giảng dạy, những nội dung chính,... Mời các bạn tham khảo.

   7 p bvu 30/09/2017 143 1

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Bài 4 - TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành

  Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Bài 4: Quản lý chất lượng phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Quản lý chất lượng, chất lượng phần mềm, các hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm, kiểm thử phần mềm, bảo trì phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p bvu 30/09/2017 265 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số