• Ebook Mạng truyền thông công nghiệp

  Ebook Mạng truyền thông công nghiệp

  Ebook Mạng truyền thông công nghiệp sẽ mang đến các kiến thức về: Vai trò, phân loại và đặc trưng các hệ thống mạng công nghiệp; Cơ sở kỹ thuật; Các thành phần hệ thống mạng; Các hệ thống bus tiêu biểu; Thiết kế hệ thống mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   271 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 1 Giới thiệu chung, cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy tính và phân loại; Kiến trúc máy tính; Sự tiến hoá của máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   77 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 4 Bộ xử lý trung tâm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm CPU; Cấu trúc cơ bản của CPU; Tập lệnh; Hoạt động của CPU; Cấu trúc của các bộ xử lý tiên tiến; Kiến trúc Intel. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p bvu 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 8 Phối ghép 8088 với bộ nhớ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số bộ nhớ bán dẫn điển hình; Giả mã địa chỉ cho bộ nhớ; Phối ghép 8088 với bộ nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 Cấu trúc cơ bản của bộ vi xử lý 8088, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc bên trong và nguyên lý hoạt động của bộ vi xử lý 8088; Các tín hiệu của 8088 và một số mạch phụ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 Hệ thống vào-ra, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống vào-ra; Các phương pháp điều khiển vào-ra; Nối ghép thiết bị ngoại vi; Các cổng vào-ra thông dụng trên PC. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p bvu 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 5 Bộ nhớ máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ thống nhớ; Bộ nhớ bán dẫn; Bộ nhớ chính; Bộ nhớ cache; Bộ nhớ ngoài; Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   79 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 Hệ thống máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần của máy tính; Hoạt động của máy tính; Liên kết hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 3 Biểu diễn dữ liệu và số học máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các hệ đếm cơ bản; Mã hoá và lưu trữ dữ liệu trong máy tính; Biểu diễn số nguyên; Thực hiện các phép toán số học với số nguyên; Số dấu chấm động; Biểu diễn ký tự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p bvu 28/11/2021 2 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 9 - Vũ Thị Lưu

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 9 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về phối ghép vào/ra; Giải mã địa chỉ cho thiết bị vào/ra; Các phối ghép vào/ra cơ sở; Mạch phối ghép ngoại vi lập trình được 82C55A.

   47 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ phần mềm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử hình thành và phát triển; Một số khái niệm cơ bản có liên quan trong lĩnh vực công nghệ phần mềm; Trình bày thêm về vấn đề đạo đức nghề nghiệp liên quan tới lĩnh vực công nghệ phần mềm.

   22 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 2 Tiến trình phần mềm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình phần mềm; Ba mô hình tiến trình chung; Mô hình phát triển nhanh (RAD Model); Tiến trình lặp; Mô hình tăng trưởng (Incremental model); Mô hình xoắn ốc (Spiral model); Các mô hình hiện đại (Fourth generation techniques); Các hoạt động chung của Quy...

   46 p bvu 28/11/2021 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số