• Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 3 Yêu cầu phần mềm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Yêu cầu phần mềm; Tiến trình kỹ nghệ yêu cầu; Đặc tả yêu cầu phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 4 Thiết kế phần mềm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về thiết kế phần mềm; Quá trình thiết kế và sản phẩm thiết kế; Thiết kế kiến trúc; Các phương pháp thiết kế. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 5 Kiểm thử phần mềm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm thử là gì; Mục đích (Testing objectives); Nguyên tắc kiểm thử (Testing principles); Các kỹ thuật kiểm thử; Các phương pháp thiết kế test case; Các mức độ (giai đoạn) kiểm thử. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 - Hoàng Thị Hà

  Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 6 Bảo trì phần mềm và quản lý thay đổi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Phân loại hoạt động bảo trì phần mềm; Đặc điểm bảo trì phần mềm; Các công việc bảo trì; Một số hình thức bảo trì phần mềm; Quản lý thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p bvu 28/11/2021 1 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 1 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 1 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu - Chương 1: Giới thiệu chung về khai phá dữ liệu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tại sao khai phá dữ liệu? Khái niệm khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức trong cơ sở dữ liệu, khai phá dữ liệu và xử lý cơ sở dữ liệu truyền thống, kiểu dữ liệu trong khai phá dữ liệu, kiểu mẫu được khai phá,...

   92 p bvu 27/10/2021 8 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 3 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 3 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 3 - Hiểu bài toán, hiểu dữ liệu và tiền xử lý dữ liệu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hiểu bài toán, hiểu dữ liệu, tiền xử lý dữ liệu, một số thách thức về dữ liệu và mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p bvu 27/10/2021 5 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 2 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 2 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 2 - Công nghệ tri thức. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nghịch lý năng suất của công nghệ thông tin, các mô hình khai phá dữ liệu, sơ bộ về khoa học dữ liệu, công nghệ tri thức và kinh tế tri thức.

   77 p bvu 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 5 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 5 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu - Chương 5: Phân lớp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu phân lớp, phân lớp học giám sát, phân lớp học bán giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   70 p bvu 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương giới thiệu môn học - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương giới thiệu môn học - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về học phần Nhập môn khai phá dữ liệu đồng thời giới thiệu một số thông tin quan trọng về môn học như: Số tín chỉ, tài liệu dạy - học, tài liệu làm tiểu luận, tài liệu đọc thêm, tổ chức dạy - học, nhóm tiểu luận – bài tập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p bvu 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 4 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 4 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 4 - Khai phá luật kết hợp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Bán chéo và bán tăng cường, khái niệm cơ sở: Tập phổ biến và luật kết hợp, khái niệm cơ sở: Tập phổ biến và luật kết hợp, khái niệm cơ bản: mẫu phổ biến và luật kết hợp, khái niệm khai phá kết hợp, khái niệm khai phá luật kết hợp, mẫu phổ biến và khai phá...

   75 p bvu 27/10/2021 6 0

 • Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 6 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Bài giảng Nhập môn khai phá dữ liệu: Chương 6 - PGS. TS. Hà Quang Thụy

  Chương 6 - Phân cụm dữ liệu và hệ thống tư vấn. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân cụm: Giới thiệu; Mô hình phân cụm: phẳng, phân cấp, theo mật độ và theo mô hình; Gán nhãn cụm và đánh giá phân cụm; Hệ thống tư vấn: Giới thiệu; kỹ thuật tư vấn: Khái quát và cụ thể; Đánh giá hệ thống tư vấn.

   55 p bvu 27/10/2021 8 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5 - Nguyễn Khánh Phương

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 5 - Nguyễn Khánh Phương

  Chương 5 - Sắp xếp. Trong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Sắp xếp chèn (insertion sort), sắp xếp chọn (selection sort), sắp xếp nổi bọt (bubble sort), sắp xếp trộn (merge sort), sắp xếp nhanh (quick sort), sắp xếp vun đống (heap sort).

   181 p bvu 27/10/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số