• Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 1 trình bày các nội dung sau: Trước khi MS.NET ra đời, nguồn gốc của .NET, microsoft .NET, kiến trúc .NET Framework, common Language Runtime (CLR), thư viện .NET Framework, phát triển ứng dụng client, biên dịch và MSIL, ngôn ngữ C#.

   29 p bvu 30/09/2017 310 1

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 3 trình bày các nội dung sau: Kiểu dữ liệu, biến và hằng, biểu thức, khoảng trắng, câu lệnh, toán tử, namespace, biên dịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   32 p bvu 30/09/2017 332 1

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 6 trình bày các nội dung sau: Sử dụng từ khóa operator, hỗ trợ ngôn ngữ .NET khác, sử dụng toán tử, toán tử so sánh bằng, toán tử chuyển đổi,...

   16 p bvu 30/09/2017 321 1

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 5 Kế thừa- Đa hình trình bày các nội dung sau: Khái niệm kế thừa, gọi phương thức khởi dựng của cơ sở, gốc của tất cả các lớp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p bvu 30/09/2017 297 1

 • Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 - TS Đào Nam Anh

  Bài giảng Lập trình NET và C#: Lecture 10 trình bày các nội dung sau: Lớp đối tượng string, tạo một chuỗi, thao tác trên chuỗi, thao tác trên chuỗi dùng String builder, các biểu thức quy tắc,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p bvu 30/09/2017 256 1

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 4 - Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 4: Vào ra (I/O) trong Java" giới thiệu về nhập xuất trong Java, lớp java.io.File, dòng nhập xuất, các dòng nhập xuất theo byte, các dòng nhập xuất theo ký tự, nhập xuất đối tượng, tập tin truy cập ngẫu nhiên. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p bvu 30/09/2017 291 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 1 - TS. Trần Công Án

  Chương 1 bộ bài giảng Lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử của ngôn ngữ lập trình, lập trình hướng đối tượng, các khái niệm quan trọng, các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   57 p bvu 30/09/2017 381 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 2 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình Java" trình bày các kiến thức: Cấu trúc của một chương trình Java, dịch và thực thi một chương trình Java, cú pháp của ngôn ngữ Java, các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   160 p bvu 30/09/2017 428 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Trần Công Án

  Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 3: Kế thừa và đa hình" cung cấp cho người học các kiến thức về thừa kế, đa hình, lớp trừu tượng & phương thức trừu tượng, đa thừa kế (multiple inheritance), giao diện (interface). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   67 p bvu 30/09/2017 290 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án

  Phần 1 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về giao diện đồ họa và lập trình giao diện đồ họa, tạo 1 ứng dụng với giao diện đồ họa, các lớp vật chứa, các thành phần giao diện Swing. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p bvu 30/09/2017 267 2

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Chương 5 - Trần Công Án (tt)

  tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 5: Lập trình giao diện đồ họa" trình bày các nội dung: Xếp bố cục, xử lý sự kiện, trình đơn, thanh công cụ, mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p bvu 30/09/2017 286 2

 • Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu Drupal – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu Drupal – ĐH Sài Gòn

  Bài giảng Phát triển phần mềm mã nguồn mở: Giới thiệu Drupal cung cấp cho người học các kiến thức: Cài đặt và sử dụng module, tạo Estore, phát triển thêm (Tạo module, CSDL và page, form API, theme). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p bvu 30/09/2017 254 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số