• Bài giảng Lập trình Java: Bài 2 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 2 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 2 Các thành phần cơ bản trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chương trình đơn giản; Kiểu dữ liệu Java; Toán tử; Mảng; Kiểu chuỗi (String); Phương thức nhập, xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p bvu 28/05/2022 40 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Java là gì?; Các loại chương trình java; Công cụ (IDE) soạn thảo code java; Hướng dẫn cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p bvu 28/05/2022 43 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 Lập trình hướng đối tượng Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp và đối tượng; Cách xây dựng lớp với Java; Một số gói chuẩn của Java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p bvu 28/05/2022 33 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 3 Các lệnh điều khiển trong Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc rẽ nhanh: if; if/else; Cấu trúc lựa chọn: switch; Cấu trúc lăp while; Cấu trúc lặp for. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p bvu 28/05/2022 38 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 Luồng và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về luồng (thread); Cách tạo luồng trong Java; Đồng bộ hóa luồng; Các dòng nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p bvu 28/05/2022 35 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 4 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 4 - Ngô Thanh Hùng

  Tiếp tục Bài giảng Lập trình môi trường window của tác giả Ngô Thanh Hùng, chương 4 có nội dung về xử lí các sự kiện nhập liệu: mã phím ảo; xử lý sự kiện bàn phím; xử lý sự kiện chuột; sự kiện Timer và sự kiện Click. Mời các bạn tham khảo.

   51 p bvu 28/05/2022 33 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 6 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 6 - Ngô Thanh Hùng

  Chương 6 trình bày về đồ họa Graphics Device Interface, GDI+ namespace, các khái niệm, cấu trúc, vẽ chữ, System.Drawing namespace, tạo animation với GDI+, các cách thức biến đổi hệ trục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   47 p bvu 28/05/2022 33 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 5 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 5 - Ngô Thanh Hùng

  Nối tiếp chương 4, chương 5 có nội dung: các khái niệm về Font; cớp Font; lớp Font Family; một số thành phần liên quan đến chuỗi ký tự ; lớp StringFormat; lớp TextRenderer; bộ ký tự ; trang mã; bộ ký tự Unicode.

   116 p bvu 28/05/2022 34 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 1 - Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quan về môi trường Windows; giao diện người dùng kiểu đồ họa GUI, các khái niệm và ứng dùng cơ bản; giới thiệu .NET, .NET Framework, CLR, dự án và giải pháp. Mời các bạn tham khảo.

   50 p bvu 28/05/2022 37 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương mở đầu của tác giả Ngô Thanh Hùng giới thiệu tổng quát thông tin môn học, cung cấp thông tin cách thức đánh giá kết quả môn học và tài liệu tham khảo của môn học.

   6 p bvu 28/05/2022 30 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 7 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 7 - Ngô Thanh Hùng

  Chương 7 của bài giảng trình bày nội dung về Multi-Document Interface (MDI): khái niệm và các thành phần của MDI; các loại MDI; minh họa các thao tác thường dùng. Mời các bạn xem chi tiết bài giảng.

   29 p bvu 28/05/2022 27 0

 • Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 - Ngô Thanh Hùng

  Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 - Ngô Thanh Hùng

  Tiếp nối chương 1, Bài giảng Lập trình môi trường Window: Chương 2 có nội dung trình bày về ngôn ngữ C#, kiểu dữ liệu trong C#; các nhóm toán tử trong C#; lập trình hướng đối tượng (OOP) trong C#; giao diện và ví dụ các câu lệnh.

   139 p bvu 28/05/2022 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số