Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 - ThS. Hà Lâm Oanh

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lãi suất do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ thế nào là lãi suất, hiểu rõ các cách phân loại lãi suất, hiểu rõ các phương pháp xác định lãi suất.