Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

Nội dung chương 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Môi trường marketing và thị trường của doanh nghiệp", cụ thể như: Phân tích môi trường marketing, nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp.