Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 4 - TS. Nguyễn Hải Quang

Chương 4 Hoạch định chiến lược marketing, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về chiến lược marketing, nghiên cứu những định hướng phát triển, đánh giá môi trường marketing, các quyết định về chiến lược marketing, tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược.