Bàn về năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam khi gia nhập CPTPP

Bài viết nghiên cứu và phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam; giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và sau khi gia nhập các cam kết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng (CPTPP).