Bảo vệ người tiêu dùng tài chính cao tuổi thông qua giáo dục tài chính cá nhân, kinh nghiệm của Hoa Kỳ và bài học cho Việt Nam

Bài viết này giới thiệu các chương trình đào tạo tài chính cho người cao tuổi là kết quả của chiến lược quốc gia về hiểu biết tài chính cá nhân của Hoa Kỳ. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số gợi ý cho Việt Nam trong việc bảo vệ người tiêu dùng tài chính cao tuổi thông qua giáo dục tài chính cá nhân.