Đề xuất phương pháp tái cấu hình lưới điện phân phối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Trong lưới điện phân phối, bài toán tái cấu hình lưới điện phân phối để đạt được chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí ngưng cung cấp điện nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng luôn là bài toán quan trọng trong thực tế. Bài báo trình bày phương pháp tìm và mở các khóa điện để đạt cấu hình được lưới điện phân phối có chi phí vận hành và chi phí ngưng cung cấp điện nhỏ nhất, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.