Ebook Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

Tài liệu "Hệ thống thông tin kế toán (Lý thuyết, bài tập và bài giải)": Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán; Cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin kế toán; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu; Các chu trình kế toán; Chu trình tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.