Giao thức định tuyến an ninh sử dụng cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần

Bài viết trình bày giải pháp an ninh dựa trên cơ chế xác thực mật khẩu sử dụng một lần (OAM). Chúng tôi đã tích hợp OAM vào quá trình khám phá tuyến của AODV tạo ra giao thức an ninh tên là OAM-AODV.