Một số vấn đề về bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái bằng pháp luật hình sự Việt Nam

Bài viết phân tích các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam trên phương diện bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; qua đó, các tác giả đưa ra một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật hình sự để bảo vệ tốt hơn nữa các đối tượng này.