Một số vấn đề về trách nhiệm bảo đảm tranh tụng của kiểm sát nhân dân trong vụ án dân sự

Nguyên tắc “Bảo đảm tranh tụng trong xét xử” lần đầu tiên được quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015, đây là bước tiến rất lớn không những trong pháp luật tố tụng dân sự mà còn là khâu đột phá của hoạt động tư pháp Việt Nam nói chung.