Nghiên cứu phân tích và dự báo lượng phát thải khí CO2 và CH4 trên hồ thuỷ điện sông Bung 4, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu phân tích lượng phát thải khí CO2, CH4 trên hồ thủy điện Sông Bung 4, Nam Giang, Quảng Nam và áp dụng mô hình hồi quy & phần mềm Eviews để thiết lập phương trình dự báo lượng khí nhà kính phát thải.