Nhận dạng đặc tính từ thông của động cơ từ trở có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm và bão hòa mạch từ

Bài viết đề xuất một hàm toán học của đặc tính từ thông, sử dụng thuật toán nơ ron để kiểm tra tính chính xác của hàm đề xuất. Hàm đặc tính từ thông cho động cơ từ trở được xây dựng có xét đến ảnh hưởng của hỗ cảm giữa các pha và bão hòa mạch từ, hàm này là chính xác để có thể sử dụng trong việc đánh giá, phát triển các thuật toán điều khiển cho động cơ từ trở.