Tính toán đặc trưng thủy động của chân vịt có gắn thiết bị PBCF bằng phương pháp CFD

Bài viết trình bày đặc điểm của chân vịt có gắn thiết bị PBCF . Tính toán và so sánh các đặc trưng thủy động của chân vịt có gắn thiết bị này với chân vịt thông thường dựa trên phương trình Navier – Stokes với số Reynolds trung bình (RANSE).