• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 05/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 05/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 05/2021 trình bày các nội dung chính sau: Khiếu nại, tố cáo trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Hiệu lực của thỏa thuận bồi thường thiệt hại ước tính;... Mời...

   66 p bvu 23/03/2022 13 0

 • Giáo trình Luật biển quốc tế

  Giáo trình Luật biển quốc tế

  Giáo trình Luật biển quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về luật biển và công ước luật biển 1982; phân định biển trong luật biển quốc tế và thực tiến; giải quyết các tranh chấp quốc tế về biển; vấn đề thực hiện công ước luật biển 1982 tại Việt Nam.

   68 p bvu 25/02/2022 16 0

 • Giáo trình môn Luật đất đai

  Giáo trình môn Luật đất đai

  Giáo trình môn Luật đất đai cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về pháp luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam; chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

   101 p bvu 25/02/2022 13 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 14/2021 trình bày các nội dung chính sau: Những bất cập của chế định Hội đồng Bầu cử quốc gia và hướng hoàn thiện; Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tới dịch vụ công; Gian lận bảo hiểm nhân thọ và giải pháp phòng, chống gian lận;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p bvu 25/02/2022 17 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 13/2021 trình bày các nội dung chính sau: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động lập pháp góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giao quyền trong giải quyết khiếu nại theo pháp luật hiện hành; Quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng thông qua công cụ tín thác;... Mời các...

   66 p bvu 25/02/2022 15 0

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2021

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 15/2021 trình bày các nội dung chính sau: Lập pháp thời chuyển đổi số; Hoàn thiện các quy định của pháp luật về trường tư thục; Chế định chuyển yêu cầu đòi bồi hoàn trong pháp luật bảo hiểm tài sản; Phát triển bền vững làng nghề: Dưới góc nhìn thi hành pháp luật;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   66 p bvu 25/02/2022 16 0

 • Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 2

  Phần 2 của ebook tiếp tục trình bày nội quy, quy trình và các yêu cầu phải đạt được trong các bước soạn thảo, ban hành, áp dụng và kiểm tra thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ như: Sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế dân chủ ở xã, phường được thực hiện như thế nào?… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p bvu 28/11/2021 38 0

 • Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

  Phần 1 của ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã trình bày về khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc soạn thảo ban hành, áp dụng quy chế dân chủ tại xã, phường. Qua phần này, người đọc có thể tìm hiểu: Quy chế dân chủ là gì? Việc ban hành, áp dụng quy chế dân chủ nhằm đặt được những mục đích gì? Mời các bạn cùng tham khảo...

   57 p bvu 28/11/2021 37 0

 • Ebook Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

  Ebook Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

  Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p bvu 27/08/2021 58 0

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - TS Vũ Thị Bích Hường

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương - TS Vũ Thị Bích Hường

  Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương của TS Vũ Thị Bích Hường cung cấp cho các bạn sinh viên nắm những vấn đề chung nhất về pháp luật, phân biệt được hiện tượng pháp luật với các hiện tượng xã hội khác. Nhận biết được những giá trị của pháp luật trong đời sống xã hội, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi cá nhân và cộng...

   72 p bvu 27/08/2021 120 7

 • Giáo trình Luật kinh tế - Trần Ngọc Hoàng Vũ

  Giáo trình Luật kinh tế - Trần Ngọc Hoàng Vũ

  Giáo trình Luật kinh tế trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế như hành vi kinh doanh, phương thức thực hiện hành vi kinh doanh; các tranh chấp kinh tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh; các chế tài với hành vi vi phạm pháp luật kinh tế và vi phạm hợp đồng kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   288 p bvu 27/08/2021 59 3

 • Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 08/2020 trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng Chính phủ kiến tạo ở Việt Nam hiện nay - tiếp cận từ lý luận quản trị tốt, phòng chống tham nhũng vặt trên thế giới và những kinh nghiệm gợi mở cho Việt Nam, bàn về áp dụng quy định giám định tư pháp đối với hoạt động giám định ngoài tố tụng,... Mời các...

   70 p bvu 27/08/2021 61 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số