Kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và gợi ý cho Việt Nam

Trong bài viết này, tác giả khái quát kinh nghiệm của một số nước trong khu vực về phát triển du lịch như, chú trọng chính sách phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, đẩy mạnh quảng bá và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Từ đó gợi mở những bài học quý giá nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mình để phát triển du lịch Việt Nam mạnh mẽ và bền vững hơn trong thời gian tới.