• Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Thực trạng pháp luật điều chỉnh về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam; những bất cập và các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   152 p bvu 28/05/2022 9 0

 • Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Pháp luật về tổ chức và hoạt động trung tâm giao dịch chứng khoán ở Việt Nam: Phần 1

  Thị trường chứng khoán là thị trường tài chính đặc biệt, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế ở các quốc gia trên thế giới. Lịch sử phát triển thị trường chứng khoán trên thế giới đã khẳng định thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tổng quan...

   72 p bvu 28/05/2022 7 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu các đạo luật quy định hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p bvu 28/05/2022 9 0

 • Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu quy định của pháp luật về di sản văn hóa: Phần 1

  Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Bảo vệ và phát huy các giá trị của di sản văn hóa là trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng là điều đã được quy định trong các văn bản...

   106 p bvu 28/05/2022 8 0

 • Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 1

  Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Trình tự, thủ tục khởi kiện và giải quyết vụ án dân sự, thủ tục giải quyết việc dân sự, thi hành bản án quyết định dân sự của tòa án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   128 p bvu 28/05/2022 7 0

 • Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 2

  Ebook Trình tự thủ tục giải quyết vụ việc dân sự đương sự cần biết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày một số quy định khách cần lưu ý trong tố tụng dân sự, toàn văn bộ Luật tố tụng dân sự, các thời hạn trong tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   269 p bvu 28/05/2022 7 0

 • Ebook Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Yêu cầu về tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch, hiệu quả của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền; định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền Việt Nam giai đoạn 2010-2020.

   157 p bvu 28/05/2022 6 0

 • Ebook Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, minh bạch và hiệu quả trong nhà nước pháp quyền Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày nội dung hai phần đầu tiên bao gồm: Hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền - Giá trị và những thuộc tính cơ bản; thực trạng hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   219 p bvu 28/05/2022 6 0

 • Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 2

  Phần 2 của ebook tiếp tục trình bày nội quy, quy trình và các yêu cầu phải đạt được trong các bước soạn thảo, ban hành, áp dụng và kiểm tra thanh tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ như: Sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế dân chủ ở xã, phường được thực hiện như thế nào?… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p bvu 28/11/2021 45 0

 • Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã: Phần 1

  Phần 1 của ebook Hỏi đáp về quy chế dân chủ tại phường, xã trình bày về khái niệm, mục đích, ý nghĩa của việc soạn thảo ban hành, áp dụng quy chế dân chủ tại xã, phường. Qua phần này, người đọc có thể tìm hiểu: Quy chế dân chủ là gì? Việc ban hành, áp dụng quy chế dân chủ nhằm đặt được những mục đích gì? Mời các bạn cùng tham khảo...

   57 p bvu 28/11/2021 43 0

 • Ebook Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

  Ebook Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006

  Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p bvu 27/08/2021 62 0

 • Ebook Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Ebook Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Ebook Bộ luật dân sự năm 2005 gồm 7 phần với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung hoặc sắp xếp lại cho phù hợp hơn với thực tiễn, cụ thể là: Những quy định chung của Bộ luật dân sự năm 2005, tài sản và quyền sở hữu quy định về nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự quy định về nghĩa vụ dân sự,...

   345 p bvu 27/04/2020 213 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số