• Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 1

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 1

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2006. Luật này quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Mời các...

   89 p bvu 29/01/2020 68 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Tập 2): Phần 2 trình bày các vấn đề chung về các tội phạm ma túy, tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, tội xâm phạm trật tự quản lí hành chính, tội xâm phạm về chức vụ, tội phạm về tham nhũng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p bvu 29/01/2020 62 0

 • Ebook Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 1

  Ebook Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm: Phần 1

  Với mục đích phổ biến rộng rãi, kịp thời vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, lương thực nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày những văn bản pháp luật mới nhất về chất lượng hàng hóa, chương trình nước sạch, quyết...

   179 p bvu 29/01/2020 71 0

 • Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 2

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 2

  Nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009) gồm toàn văn Lệnh số 12/2009/L-CTN ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009;...

   140 p bvu 29/01/2020 70 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm của kế toán NHTM, tài khoản, chứng từ, tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   55 p bvu 29/01/2020 38 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kinh doanh ngoại tệ, mua ngoại tệ, bán ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p bvu 29/01/2020 43 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng, tài khoản về phát hành gtcg, tài khoản trong thanh toán, quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài...

   39 p bvu 29/01/2020 39 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản về cho vay, nguyên tắc kế toán cho vay, tài khoản sử dụng, cấu trúc các tài khoản cho vay 21, cấu trúc tài khoản dự phòng 219, cấu trúc tài khoản lãi phải thu từ cho vay 394, cấu trúc tài khoản tài sản gán xiết nợ chờ...

   20 p bvu 29/01/2020 34 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán qua NHTM, các khái niệm về thanh toán, vai trò của thanh toán qua ngân hàng, phạm vi thanh toán, kế toán các phương thức thanh toán qua NHTM, thanh toán trong 1 hệ thống NHTM,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   34 p bvu 29/01/2020 41 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế, khái niệm thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, thanh toán chuyển tiền, tín dụng chứng từ, phương tiện (chứng từ) sử dụng trong thanh toán quốc tế, kế toán phương thức...

   24 p bvu 29/01/2020 33 0

 • Bài giảng Tội phạm học

  Bài giảng Tội phạm học

  Bài giảng Tội phạm học trình bày các nội dung về khái niệm và đối tượng nghiên cứu của tội phạm học phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học chức năng, nhiệm vụ của tội phạm học mối quan hệ của tội phạm học với các môn khoa học khác.

   81 p bvu 29/01/2020 35 0

 • Bài giảng Luật Hiến pháp

  Bài giảng Luật Hiến pháp

  Bài giảng Luật Hiến pháp trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về Luật Hiến pháp, một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   13 p bvu 29/01/2020 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số