• Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2020

  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp: Số 11/2020 trình bày các nội dung chính sau: Hiến pháp năm 2013 và sự phát triển trong tư tưởng nhà nước pháp quyền về tính tối thượng của hiến pháp và thượng tôn pháp luật, nguồn gốc về tư tưởng dân chủ đại diện, cách mạng công nghiệp và pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p bvu 28/12/2020 6 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Tiền tệ và lưu thông tiền tệ, cung và cầu tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, quan hệ tín dụng, các hình thức tín dụng trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng thương mại, ngân hàng Trung ương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   46 p bvu 28/12/2020 8 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - NXB Xây dựng: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính nước ta, ngân sách nhà nước, tổ chức quản lý quỹ bảo hiểm,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   34 p bvu 28/12/2020 6 0

 • Ebook Marketing căn bản: Phần 2

  Ebook Marketing căn bản: Phần 2

  Ebook Marketing căn bản: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng; thị trường các doanh nghiệp và hành vi của người mua nhân danh doanh nghiệp; phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và xác định vị trí của hàng hóa; thiết kế hàng hóa, hàng hóa, nhãn hiệu hóa, bao...

   153 p bvu 26/10/2020 31 0

 • Ebook Marketing căn bản: Phần 1

  Ebook Marketing căn bản: Phần 1

  Ebook Marketing căn bản: Phần 1 thông tin đến các bạn những kiến thức bao gồm cơ sở xã hội của marketing thỏa mãn nhu cầu của con người; quá trình quản trị marketing; hệ thống nghiên cứu và thông tin marketing; môi trường marketing.

   116 p bvu 26/10/2020 37 1

 • Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 2

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán, tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư, cho thuê tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p bvu 26/10/2020 33 0

 • Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1

  Ebook Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Hệ thống bài tập, bài giải và dạng đề thi: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng thương mại và nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại, tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   45 p bvu 26/10/2020 26 0

 • Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

  Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

  Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng cách tiện cận hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngành để nhận dạng sơ bộ thực trạng phát triển của hệ thống ĐMST ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam về dịch vụ thanh toán.

   16 p bvu 26/10/2020 10 0

 • Kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Kế toán đầu tư chứng khoán kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết này sẽ làm rõ việc kế toán chứng khoán kinh doanh tại các ngân hàng thương mại hiện nay từ quy định pháp lý hiện hành đến thực tế áp dụng của các ngân hàng, từ đó đưa ra các khuyến nghị để hoàn thiện và nâng cao chất lượng thông tin về việc đầu tư vào chứng khoán kinh doanh.

   6 p bvu 26/10/2020 13 0

 • Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Vận dụng sự phân rã DuPont vào chỉ số ROA: Bằng chứng thực nghiệm về rủi ro hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

  Mục tiêu của bài viết vừa là nghiên cứu tìm ra sự giới hạn của chỉ số ROA. Dựa trên cách tiếp cận mô hình DuPont, các yếu tố cấu thành trong công thức phản ánh sự đóng góp của yếu tố đầu vào cho yếu tố đầu ra và sự phân bổ yếu tố đầu ra cho yếu tố đầu vào trong sự cân bằng cấu trúc của chỉ số ROA nhằm mục đích xác định rủi ro...

   8 p bvu 26/10/2020 14 0

 • Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Khung năng lực nhân sự quản lý kinh doanh trong các ngân hàng thương mại Việt Nam

  Bài viết hướng tới xác định khung năng lực cho vị trí nhân sự quản lý kinh doanh trong các Ngân hàng thương mại Việt Nam gồm danh mục năng lực, mô tả năng lực và cấp độ chuẩn năng lực.

   16 p bvu 26/10/2020 17 0

 • Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

  Cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần

  Bài viết nghiên cứu cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) tại Hà Nội và nhằm kiểm định các yếu tố có ảnh hưởng đến cam kết gắn bó chuẩn mực của nhân viên trong các ngân hàng TMCP.

   7 p bvu 26/10/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số