• Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 2

  Ebook Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009): Phần 2

  Nội dung Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Được sửa đổi bổ sung năm 2009) gồm toàn văn Lệnh số 12/2009/L-CTN ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009;...

   140 p bvu 29/01/2020 78 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại trình bày các nội dung chính sau: Đối tượng, nhiệm vụ, đặc điểm của kế toán NHTM, tài khoản, chứng từ, tổ chức bộ máy kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   55 p bvu 29/01/2020 52 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 5: Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm kinh doanh ngoại tệ, mua ngoại tệ, bán ngoại tệ, chuyển đổi ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p bvu 29/01/2020 57 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 2: Kế toán nhận tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về tiền gửi và giấy tờ có giá, nguyên tắc kế toán, tài khoản sử dụng, tài khoản về phát hành gtcg, tài khoản trong thanh toán, quy trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết bài...

   39 p bvu 29/01/2020 51 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 3: Kế toán nghiệp vụ cho vay trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề cơ bản về cho vay, nguyên tắc kế toán cho vay, tài khoản sử dụng, cấu trúc các tài khoản cho vay 21, cấu trúc tài khoản dự phòng 219, cấu trúc tài khoản lãi phải thu từ cho vay 394, cấu trúc tài khoản tài sản gán xiết nợ chờ...

   20 p bvu 29/01/2020 50 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 4: Kế toán thanh toán qua ngân hàng trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán qua NHTM, các khái niệm về thanh toán, vai trò của thanh toán qua ngân hàng, phạm vi thanh toán, kế toán các phương thức thanh toán qua NHTM, thanh toán trong 1 hệ thống NHTM,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   34 p bvu 29/01/2020 53 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 6: Kế toán nghiệp vụ thanh toán quốc tế trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về thanh toán quốc tế, khái niệm thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu, thanh toán chuyển tiền, tín dụng chứng từ, phương tiện (chứng từ) sử dụng trong thanh toán quốc tế, kế toán phương thức...

   24 p bvu 29/01/2020 49 0

 • Bài giảng Tội phạm học

  Bài giảng Tội phạm học

  Bài giảng Tội phạm học trình bày các nội dung về khái niệm và đối tượng nghiên cứu của tội phạm học phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của tội phạm học chức năng, nhiệm vụ của tội phạm học mối quan hệ của tội phạm học với các môn khoa học khác.

   81 p bvu 29/01/2020 48 0

 • Bài giảng Luật Hiến pháp

  Bài giảng Luật Hiến pháp

  Bài giảng Luật Hiến pháp trình bày các nội dung chính sau: Khái quát chung về Luật Hiến pháp, một số nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   13 p bvu 29/01/2020 58 0

 • Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

  Xử lý tài sản thế chấp bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng

  Bài viết đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình xử lý và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng.

   9 p bvu 29/01/2020 49 0

 • Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và một số giải pháp hoàn thiện

  Thực trạng pháp luật về bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm và một số giải pháp hoàn thiện

  Đứng trước thực trạng đó, nhà nước đã thiết lập một hệ thống pháp lý nhằm điều chỉnh hoạt động bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm theo hướng thống nhất. Bài viết hướng đến phân tích, làm rõ những những quy định của pháp luật về tài nguyên ĐDSH và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn các loài...

   13 p bvu 29/01/2020 38 0

 • Một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên hợp tác xã và một số kiến nghị

  Một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên hợp tác xã và một số kiến nghị

  Bài viết phân tích một số hạn chế về các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX và từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật bảo đảm quyền của thành viên của HTX.

   9 p bvu 29/01/2020 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số