Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn

Khóa luận tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn trình bày về lý luận về quản trị nhân sự, thực trạng sản xuất kinh doanh và công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn.