Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon café – Sheraton hotel & towers

Khóa luận tốt nghiệp: Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon café – Sheraton hotel & towers nhằm trình bày cơ sở lý luận về quy trình phục vụ, thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon café – Sheraton hotel & towers, giải pháp nhằm nâng cao quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon café – Sheraton hotel & towers.