Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Equatorial TP.HCM

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Equatorial TP.HCM nhằm trình bày cơ sở lý luận kinh doanh khách sạn, sản phẩm của khách sạn. Thực trạng chất lượng dịch vụ tại khách sạn Equatorial TP.HCM. Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn Equatorial TP.HCM.