Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động marketing mix của Công ty Yamaha thực trạng và giải pháp

Nội dung của khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động marketing mix của Công ty Yamaha thực trạng và giải pháp nhằm trình bày khái quát các vấn đề lý luận về Marketing mix, thực trạng của hoạt động marketing mix của công ty Yamaha motor tại Việt Nam.