Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược marketing thành công của McDonald's và bài học kinh nghiệm cho Phở 24

Khóa luận tốt nghiệp: Chiến lược marketing thành công của McDonald's và bài học kinh nghiệm cho Phở 24 nhằm trình bày về cơ sở lý luận của chiến lược marketing quốc tế, chiến lược marketing thành công của McDonald's và bài học kinh nghiệm cho Phở 24.