Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo kỳ I năm học 2012 – 2013 (27/11/2012)

Ngày 22/11/20412 Hội nghị Hội đồng khoa học và Đào tạo kỳ I năm học 2012 – 3013 đã tiến hành. Tham dự Hội nghị có TS Trần Văn Khánh, chủ tịch HĐQT, TS Nguyễn Thị Chim Lang, Hiệu trưởng nhà trường. Một số uỷ viên HĐQT và Ban kiểm soát cũng tham dự hội nghị. Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường nhiệm kỳ 2012 – 2016 gồm 32 người; TS. Nguyễn Thị Chim Lang là Chủ tịch Hội đồng.

Chủ tịch HĐQT Trần Văn Khánh phát biểu chào mừng. PCT Thường trực HĐ Ngô Văn Lược đọc báo cáo tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011 – 2012 và phương hướng năm học 2012- 2013. TS Nguyễn Thị Chim Lang chủ trì hội nghị điều hành thảo luận. Có 11 ý kiến đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng KH&ĐT của trường.

 

 

Kết luận Hội nghị, TS Nguyễn Thị Chim Lang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng KH&ĐT của trường trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ cho việc nâng chất lượng dạy và học, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội của địa phương cụ thể là:
 
1) Tập trung làm rõ và tìm biện pháp khắc phục các vấn đề nẩy sinh trong quá trình tiến hành đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Sớm tổ chức hội thảo chuyên đề cấp trường về vấn đề này (giao cho Phòng KH&QLSV phối hợp tổ chức).
 
2) Tăng cường phong trào tự học và nghiên cứu khoa học trong sinh viên. Giao cho Đoàn TNCSHCM và hội sinh viên phối hợp tổ chức các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học sinh viên phục vụ cho Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ I năm 2013.
 
3) Đẩy mạnh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, chú trọng các đề tài gắn với sản xuất của địa phương như sản xuất ca cao thương hiệu BR-VT.
 
4) Tiếp tục duy trì các Hội thảo khoa học về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới. Cố gắng tổ chức Hội thảo về dự báo kinh tế thế giới do các báo cáo viên nước ngoài giới thiệu vào năm 2013.
 
5) Đẩy mạnh triển khai các phần mềm mô phỏng ở tất cả các khoa, cả kinh tế và kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
 
Đề nghị các uỷ viên Hội đồng KH&ĐT tham gia tích cực vào việc thẩm định chương trình đào tạo, báo cáo chuyên đề tại các hội thảo cấp trường cũng như đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ cũng như phương hướng phát triển nhà trường.

Hướng dẫn khai thác thư viện số